Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Açık Rıza Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Pelikansigorta.com  olarak, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/ devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizi neden işliyoruz ve bunun hukuki gerekçesi nedir?
Sigortacılık mevzuatı ve diğer sair mevzuat kapsamında Acentesi olduğumuz Sigorta Şirketlerimiz aracılığıyla veya doğrudan vermekte olduğumuz hizmetler, ilgili kişilere ait, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda mezkûr kişisel veriler KVKK çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?
Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verileriniz, ilgili kişi ve/veya kurumlara aktarılabilmekte olup ayrıca bu veriler anonim hale getirildikten sonra sigortacılık hizmetlerimiz için istatistiksel analizler yapılmak üzere Pelikansigorta.com  içerisinde yer alan merkezlere ve iştiraklerimize ile Acentesi olduğumuz Sigorta Şirketlerine aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?
Sigorta sözleşmelerinin taraflarına ait kişisel/özel nitelikli kişisel veriler; personelimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz ile Acentesi olduğumuz sigorta Şirketi tarafından siz müşterilerimizin tercihlerine göre açık rızalarınızı sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplayabileceklerdir.

Kişisel verisi işlenen sizlerin,”ilgili kişi” olarak haklarınız nelerdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;
• işlenip işlenmediğini öğrenme,
• işlenmişse bilgi talep etme,
• işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
• eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme*,
• aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
• münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Söz konusu haklar, kanunun”yürürlük” başlıklı 32.maddesi uyarınca 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.
(*) Sizlerle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların saklanmasına dair gerek Sigortacılık Kanunu gerekse de diğer ilgili mevzuat kapsamında yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır.
Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

İnternet sitesinde vermiş olduğum bilgiler de 6698 sayılı Kanun kapsamında işleniyor mu?
Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, bu web sitesi aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgilerinizin, KVKK uyarınca”açık rıza” ile verildiği kabul edilmektedir.

Bu kapsamda tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesine ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin, Pelikansigorta.com  ve Mehmet Özgür Günaslan Pelikan Sigorta Aracılık Hizmetleri ile acentesi olduğumuz Sigorta Şirketleri tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

Konuyla ilgili olarak veya kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, Şirket’imizin Genel Müdürlük adresine veya info@pelikansigorta.com elektronik posta adresine yazılı olarak başvurabilirsiniz.